STADGAR FÖR ÅRSFÖRENINGEN 1945 ÅRS MÄN§1

Föreningen, vars namn är “Årsföreningen 1945 års män” har till ändamål att i en-
lighet med årsföreningstraditionen verka för deltagande årsbröders välbefinnande
samt att ge dem tillfälle att utbyta erfarenheter från sina liv och sina respektive
verksamhetsområden.
§2

Föreningen och styrelsen har sitt säte i Stockholm.


§3

Till medlem i föreningen kan endast inväljas år 1945 född man, som anmält sitt intresse och som rekommenderats av minst en medlem. Frågan om inval prövas av styrelsen. Antalet medlemmar skall inte överstiga 70.

§4

Medlem skall erlägga av årsmötet fastställd årsavgift.

§5

Medlem som motverkar föreningens syften kan uteslutas av styrelsen. Då antalet medlemmar uppgår till 70 kan medlem som inte deltagit i någon aktivitet under det senaste verksamhetsåret uteslutas såvida inte särskilda skäl föreligger enligt styrelsens bedömning.

§6

Föreningens styrelse skall bestå av en ordförande och minst två ledamöter, som väljs årligen.

§7

Ordinarie årsmöte skall hållas under årets första kvartal på tid och plats som styrelsen meddelar.

§8

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

Val av ordförande vid mötet.
Val av sekreterare vid mötet.
Val av justeringsman.
Mötets behöriga utlysande.
Fastställande av dagordning.
Styrelsen redogör för föreningens ekonomi
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Val av styrelseledamöter.
Val av 2-3 ledamöter till valberedning.
Medlemsavgiften för det innevarande kalenderåret.
Av medlem väckt förslag.
Övriga ärenden.

§9

Ändring av dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte.

§10

Föreningen kan inte upplösas så länge någon medlem är i livet. Om föreningens aktiviteter upphör på grund av medlemmarnas höga ålder kan beslutas vid årsmöte att föreningen skall uppgå i den sammanslutning av äldre årsföreningar som kallas årsringarna. Vid upplösning skall föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål.

ooo –

Dessa stadgar har antagits vid föreningens årsmöte den 27 april 2015

Anders Personne
Protokollförare vi föreningens årsmöte den 27 april 2015.