PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

ÅRSFÖRENINGEN 1945-ÅRS MÄN

Torsdag den 15 februari 2024

Restaurant Drama Mall of Scandinavia

Närvarande:                     

Vid mötet närvarade 28 medlemmar.

Mötets öppnande:            

Peter Norberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1.  Val av ordförande:    

Till ordförande för mötet valdes Peter Norberg

2.  Val av sekreterare:     

Till sekreterare för mötet valdes Richard af Sandeberg

3. Val av justeringsman:

Till man att justera dagens protokoll utsågs Johan Collén

.

4. Mötet behöriga utlysande:

Kallelse hade gått ut i enlighet med föreningens stadgar.

5. Fastställande av dagordning.

Dagordning enligt stadgarna fastställdes

6. Ekonomi 

Peter Norberg redogjorde för föreningens kassaflöde för perioden 17 mars 2023 – 6 februari 2024

Redogörelsen godkändes av mötet.

7. Styrelseledamöternas ansvarsfrihet:                     

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

8. Val av styrelse              

För tiden fram till nästa årsmöte valdes följande styrelseledamöter och styrelsesuppleant:

Omval

Göran Edman

Per Linder

Peter Norberg

Klas Rickman

Jan Scheja (suppleant)

Nyval

                      Richard af Sandberg

9. Teckningsrätt

Beslutades att föreningens likvida medel skulle tecknas av styrelsen samt av Richard af Sandeberg och Peter Norberg vardera.

10. Val av 2-3 ledamöter till valberedning

Till ledamöter i valberedning omvaldes:

Tom Kärrlander

Richard Kahm

Urban Ström

11. Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2024 fastställdes till 300 kronor

11. Av medlem väckt förslag

Fanns inga

12. Övriga ärenden

Fanns inga

Richard af Sandeberg

Sekreterare

Johan Collén

Justeringsman