PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE ÅRSFÖRENINGEN 1945 ÅRS MÄN den 31 mars 2021

Möte hållet över internet

Deltagare:

Vid mötet deltog 62 av 70 medlemmar.

Mötets öppnande:

Peter Norberg sände ett mejl den 10 mars 2021 till alla 70 medlemmar och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat för yttrande över föreslaget beslutsprotokoll genom att inkomma med svarsmeddelande via Bokat.se senast 31 mars 2021 för godkännande eller avslag av protokollets beslutspunkter.

 1. Val av ordförande:

Till ordförande för mötet valdes Peter Norberg

 1. Val av sekreterare:

Till sekreterare för mötet valdes Anders Personne

 1. Val av justeringsman:

Till man att justera mötets protokoll utsågs Monty Åkesson.

 1. Mötet behöriga utlysande:

Kallelse hade tidigare gått ut i enlighet med föreningens stadgar men då mötet inte kunde hållas som aviserat har det hållits som beskrivits ovan.

 1. Fastställande av dagordning:

Dagordning enligt stadgarna fastställdes

 1. Ekonomi:

Kassör Per Jute redogörelse för föreningens kassaflöde för perioden 21 februari 2020 – 1 mars 2021. Redogörelsen godkändes av mötet.

 1. Styrelseledamöternas ansvarsfrihet:

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

 1. Val av styrelse och styrelsesuppleant:

För tiden fram till nästa årsmöte valdes i enlighet med valberedningens förslag (se bilaga nedan) följande styrelseledamöter:

Ordföranden Peter Norberg Omval
Per Linder Omval
Per Jute Omval
Klas Rickman Omval
Göran Edman Omval

För tiden fram till nästa årsmöte valdes i enlighet med valberedningens förslag följande styrelsesuppleant

Jan Scheja Omval
 1. Teckningsrätt:

Beslutades att föreningens likvida medel skulle tecknas av styrelsen samt av Per Jute och Peter Norberg vardera.

 1. Val av 2-3 ledamöter till valberedning:

Till ledamöter i valberedning omvaldes:

Tom Kärrlander

Richard Kahm

Urban Ström

 1. Medlemsavgift:

För att kunna reducera medlemmarnas avgifter för kommande evenemang och bestrida övriga kostnader beslutades att medlemsavgiften för 2021 fastställdes till 200 kronor

 1. Av medlem väckt förslag:

Fanns inga

 1. Övriga ärenden:

Fanns inga

Stockholm den 31 mars 2021

Anders Personne Sekreterare

Monty Åkesson Justeringsman