PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

ÅRSFÖRENINGEN 1945-ÅRS MÄN

Torsdag den 23 mars 2023

Sällskapet Arsenalsgatan 7, Stockholm

Närvarande:                     

Vid mötet närvarade 24 medlemmar.

Mötets öppnande:            

Peter Norberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1.  Val av ordförande:    

Till ordförande för mötet valdes Peter Norberg

2.  Val av sekreterare:     

Till sekreterare för mötet valdes Anders Personne

3. Val av justeringsman:

Till man att justera dagens protokoll utsågs Monty Åkesson

.

4. Mötet behöriga utlysande:

Kallelse hade gått ut i enlighet med föreningens stadgar.

5. Fastställande av dagordning.

Dagordning enligt stadgarna fastställdes

6. Ekonomi 

Peter Norberg redogjorde för föreningens kassaflöde för perioden 1 mars 2022 – 16 mars 2023

Redogörelsen godkändes av mötet.

7. Styrelseledamöternas ansvarsfrihet:                     

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

8. Val av styrelse              

För tiden fram till nästa årsmöte valdes följande styrelseledamöter och styrelsesuppleant:

Omval

Göran Edman

Per Linder

Peter Norberg

Klas Rickman

Jan Sjöberg

Jan Scheja (suppleant)

Nyva

Inga

9. Teckningsrätt

Beslutades att föreningens likvida medel skulle tecknas av styrelsen samt av Jan Sjöberg och Peter Norberg vardera.

10. Val av 2-3 ledamöter till valberedning

Till ledamöter i valberedning omvaldes:

Tom Kärrlander

Richard Kahm

Urban Ström

11. Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2023 fastställdes till 300 kronor

11. Av medlem väckt förslag

Fanns inga

12. Övriga ärenden

Fanns inga

Anders Personne

Sekreterare

Monty Åkesson

Justeringsman